Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kwekerij Klein


Artikel 1. Definities

1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Kwekerij Klein: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kwekerij Klein, gevestigd aan de Slagenweg 5, 7921 TH te Zuidwolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01128725;
 2. website: de website www.kwekerijklein.nl die door Kwekerij Klein wordt beheerd en waarop klanten bij Kwekerij Klein producten kunnen bestellen.

Artikel 2. Geldigheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Kwekerij Klein die via de website tot stand komen.


Artikel 3. Aanbod

3.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

3.2. Kwekerij Klein is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

3.3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 4. Prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2. Kwekerij Klein heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De prijs van het bestelde product, zal na de totstandkoming van de overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een wijziging in het BTW-tarief.


Artikel 5. Het plaatsen van een bestelling

5.1. Alle gegevens die de klant bij het plaatsen van een bestelling aan Kwekerij Klein verstrekt dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.

5.2. Direct nadat de bestelling is afgerond, bevestigt Kwekerij Klein via de e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de klant deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.3. Indien een product niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.

5.4. Kwekerij Klein vervoerd de producten zelf, bij uitzondering worden producten via een transportbedrijf of PostNL verzonden. Deze kosten bedragen €24,95- euro incl. BTW 9 % voor beplanting, voor meststoffen, grond of bomen geldt een tarief van €44,95 per verzending door heel Nederland. Eventuele overtocht kosten zijn voor de afnemer.

5.5. Gratis bezorging bij besteding van €1500,- incl. BTW en meer.

5.6. Afhalen van de bestelling is uiteraard ook mogelijk. Klant wordt per mail of telefoon op de hoogte gebracht wanneer een bestelling compleet is.

5.7. Bij annulering van een bestelling wordt het betaalde bedrag aan de klant terug gestort naar het IBAN waar ook mee betaald is.


Artikel 6. Leveringen, leveringstermijnen en verzendkosten

6.1. Kwekerij Klein levert het grootste gedeelte van de aangeboden planten uit eigen voorraad. Planten die Kwekerij Klein niet meer kan leveren uit eigen voorraad worden rechtstreeks bij de kwekers verzameld en vervolgens aan de klant geleverd. Kwekerij Klein draagt er zorg voor om de kwaliteit en uniformiteit zo hoog mogelijk te houden.

6.2. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of wordt de leveringstermijn in overleg aangepast. In het eerste geval betaalt Kwekerij Klein het reeds betaalde factuurbedrag terug.

6.3. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn onder voorbehoud en op basis van voorradig en/of leverbaar .

6.4. De verzending geschiedt op de wijze als door Kwekerij Klein aangegeven.

6.5. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Kwekerij Klein streeft naar een leveringstijd van 5 werkdagen.


Artikel 7. Betaling

7.1 De klant kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen:

 • via iDEAL;
 • via overboeking
 • bij afhalen, via pin of contant. Geef dit aan in het veld ‘opmerkingen’ bij het plaatsen van uw bestelling.

Artikel 8. Herroepingrecht

8.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van verpakte meststoffen, boompalen en boomband, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en indien mogelijk voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Kwekerij Klein zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.

8.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3. De klant kan geen beroep op zijn herroepingsrecht doen, indien het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen.

8.4. Beplanting en bomen kunnen niet geretourneerd worden. Hiervoor zal een passende oplossing gezocht moeten worden tussen klant en Kwekerij Klein.


Artikel 9. Garantie

9.1. Kwekerij Klein staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten en zal de klant hierover informeren indien de bestelde soort niet meer te leveren is en eventueel overleggen i.v.m. vervangende soorten.

9.2. Indien de klant na het ontvangen van de geleverde beplanting een beschadigd product dan wel een onjuist product heeft ontvangen dient er binnen 48 uur na levering hier melding van gedaan te zijn met aanvullend gestuurde foto, dan zal per geval bekeken worden welke oplossing Kwekerij Klein kan bieden.

9.3. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product of de plant het gevolg is van:

 1. het niet op juiste wijze planten, snoeien of verzorgen van de geleverde plant;
 2. normale slijtage of verkleuring;
 3. onoordeelkundig gebruik;
 4. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 5. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
 6. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of extreme weersomstandigheden.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1. Kwekerij Klein raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De klant dient gebreken aan de geleverde producten binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Kwekerij Klein te melden.

10.2. Zichtbare gebreken aan geleverde levende materialen, zoals planten, dienen binnen 2 dagen na de levering aan Kwekerij Klein kenbaar te worden gemaakt.

10.3. Klachten kunnen gemeld worden per email. info@kwekerijklein.nl

10.4. Klachten worden door Kwekerij Klein binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

10.5. Door Kwekerij Klein als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten zijn voor rekening van Kwekerij Klein.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. Kwekerij Klein is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

11.2. Indien Kwekerij Klein aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kwekerij Klein beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kwekerij Klein gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kwekerij Klein beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is Kwekerij Klein niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Kwekerij Klein als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1. Op elke overeenkomst tussen Kwekerij Klein en de klant is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Kwekerij Klein worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats in de omgeving van Kwekerij Klein is gelegen. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Kwekerij Klein zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.